Mesiac komunitného bezpečia

Wen-doPolitika vaznenia a etika starostlivosti10harm benefit | In My talons, Dlab, Asking 4 Terror, bzgrl

First no harm je autonómny queer-first kolektív, ktorý verí tomu, že nie je možné budovať emancipačné, politické a sociálne hnutia, kým sa v nich vyskytuje medziľudské násilie. Organizuje sa za pomoci praktických teórií zmocňovania a peer-to-peer vzdelávania.

10harm@protonmail.com


Month of community safety

Wen-doPrison policy and ethics of care10harm benefit | In My talons, Dlab, Asking 4 Terror, bzgrl

First no harm is an autonomous queer-first collective, which believes that is it not possible to build liberatory, political and social movements, if interpersonal violence is still taking place among them. We organize though practical theories of empowerment and peer-to-peer education.

10harm@protonmail.com